Welkom in de Kooger Kerk
ANBI - Algemeen

Onze activiteiten zijn ondergebracht in de onderstaande vereniging en stichtingen, allen met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) registratie:

 • VERENIGING VOOR HET HOUDEN VAN OECUMENISCHE DIENSTEN IN DE KOOGER KERK TE ZUID-SCHARWOUDE - RSIN: 816365374
  De Vereniging heeft, zoals de naam al aangeeft, ten doel het houden van oecumenische diensten in de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude.
  Hun bankrekening is NL62 RABO 03466.91.974 ten name van Vereniging Cantatediensten. Lees de ANBI-verantwoording hier.

 • STICHTING KOOGER KERK te ZUID-SCHARWOUDE - RSIN: 816785703
  De Stichting zorgt voor het gehele onderhoud van de kerk, betaalt alle rekeningen (energie hakt er nog al in), organiseert daartoe concerten en een expositie. Dat levert niet genoeg inkomsten op. Daarom doen wij een beroep op u om een bedrag te storten op bankrekening NL63 RABO 01604.03.553 ten name van de Stichting Kooger Kerk. Lees de ANBI-verantwoording hier.

 • STICHTING RESTAURATIEFONDS PIETERSKERK te ZUID-SCHARWOUDE - RSIN: 816788121
  Het doel van de stichting is het verwerven en beheren van gelden ten behoeve van het groot onderhoud aan het kerkgebouw van de Pieterskerk, ook wel genaamd de Kooger Kerk, met inbegrip van het daarin aanwezige Van Dam orgel, echter met uitzondering van de toren. Hun bankrekening is NL94 RABO 03466.39.891 ten name van Stichting Restauratiefonds Pieterskerk. Lees de ANBI-verantwoording hier.

 • STICHTING COLLECTIE VERLOOP - RSIN: 816790486
  Het doel van de stichting is: Het verwerven en het conserveren van als kunstzinnige werkstukken beschouwde muziekinstrumenten, voor zover voorzien van één of meer handklavieren en voor zover ouder dan eenhonderd vijftig jaar. Lees de ANBI-verantwoording hier

Bovengenoemde vereniging en stichtingen zijn aangemerkt als CULTURELE ANBI's, en giften kunnen voor 125% worden verrekend met de inkomstenbelasting.

ANBI Publicatieverplichting

Welke informatie moet een ANBI publiceren?
Minimaal moeten de volgende gegevens gepubliceerd worden:

 • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;
 • KVK en/of RSIN nummer;
 • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
 • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders;
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
 • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling;

Die informatie moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt.
De meest recente verantwoording vindt u via het zij-menu op deze bladzijde.

De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw giften!