Welkom in de Kooger Kerk

Stichting Collectie Verloop

Opgericht 14 januari 1997; Kvk 41241837

Het doel van de Stichting wordt in de statuten als volgt omschreven:

Het verwerven – en het conserveren - van als kunstzinnige werkstukken beschouwde instrumenten, voor zover voorzien van één of meer handklavieren en voor zover ouder dan 150 jaar, mede deel uitmakende van de door de oprichter van de stichting, de heer G. Verloop, bijeengebrachte collectie, een en ander ten dienste van kunst en wetenschap, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het verwerven, zo nodig doen restaureren, alsmede het blijvend beheren van deze hiervoor omschreven instrumenten,
- het bevorderen van het musiceren daarop;
- het bestuderen en documenteren van deze instrumenten als ambachtelijk werkstuk;
- het verzamelen van biografische gegevens van hen die op enigerlei wijze met deze instrumenten in verband stonden;

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:
- ir. Dirk Bakker, voorzitter, wonende te Piershil;
- Gerard Verloop, secretaris, wonende Vincent van Goghlaan 29, 1741 JR te Schagen;
- Jan A. Jong, penningmeester, wonende te Zuid-Scharwoude.

Het Pilcher orgel in de Kooger Kerk is in 2002 in eigendom overgedragen aan de Stichting Collectie Verloop. Door de slechte staat waarin het orgel zich de laatste jaren bevond, is gezocht naar een mogelijkheid om het orgel te restaureren. Daartoe is een restauratieplan opgesteld dat diverse internationale orgelmakers is voorgelegd. De gunstigste offerte kwam van de Engelse orgelmakers Martin Goetze & Dominic Gwynn in Nottinghamshire.

De Provincie Noord-Holland ondersteunde het plan met een substantiële subsidie. Het Pilcher orgel is op 22 en 23 oktober 2014 uiteengenomen en per vrachtauto vervoerd naar deze Engelse orgelmaker voor een grondige restauratie. Het orgel is inmiddels op 12 en 13 augustus 2015 weer teruggeplaatst in de kerk. Het binnenwerk is geheel gerestaureerd, en de frontpijpen zijn met bladgoud bekleed. De uitstraling van het orgel is daarmede sterk verbeterd. Ook is een nieuw (half) Pedaal aangebracht waardoor het orgel weer in originele toestand is teruggebracht. Van de restauratie is een uitgebreid rapport opgemaakt dat te verkrijgen is via deze website. De officiële ingebruikname heeft plaatsgevonden met een uitgebreide muzikale presentatie op zaterdag 26 augustus 2017.

De Stichting is m.i.v. 1 januari 2008 een instelling die door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn derhalve aftrekbaar bij de aangifte van de Inkomstenbelasting. Uw donaties zijn zéér welkom, en kunnen worden gestort op rekening nr NL93 RABO 0108 4505 89 t.n.v. de Stichting Collectie Verloop.

Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van dit waardevolle kamerorgel staat in het tijdschrift ‘de Mixtuur’, verkrijgbaar via onze winkel.