Welkom in de Kooger Kerk

Vereniging

De Vereniging heeft ten doel het houden van oecumenische diensten in de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude.

Ter toelichting hierop het volgende:

In het bisschoppelijk archief te Utrecht bevindt zich een gezegelde acte uit 1094 waarin ook de kerk van Zuidscharwoude wordt genoemd als kapel van Schoorl. Eeuwenlang zijn er op de plek waar de Kooger Kerk staat bijeenkomsten gehouden.

Het dan ook een onbegrijpelijke zaak, en een grote vergissing, dat de kerkenraden van de Hervormde Gemeente samen met de Gereformeerde Kerk op 24 november 1999 elk voor zich in meerderheid besloten de Kooger Kerk niet meer voor maandelijkse diensten te gaan gebruiken, maar alle diensten en activiteiten te concentreren in de kerk van Oudkarspel.

Naast boosheid en afhaken door gemeenteleden heeft dat besluit veel verdriet veroorzaakt. Veel hervormde, maar ook gereformeerde gemeenteleden voelden zich diep teleurgesteld, te meer daar de Kooger Kerk voor een zeer bescheiden bedrag per jaar voor kerkelijk gebruik beschikbaar was. En in prima bouwkundige staat, na de restauratie in 1982-1983.

Het besluit werd tevens gevoeld als een belediging van voorgaande generaties, die eeuwenlang met veel minder middelen deze kerk in stand gehouden hebben. In plaats van bij de pakken neer te zitten of zich verder van kerk en geloof af te wenden heeft een 16-tal mensen uit diverse geloofsgemeenschappen een maand later, op 30 december 1999, de Vereniging opgericht.

Zij handelden in het geloof dat de Schepper zijn oog ook gericht zou houden op dit eenvoudige maar sfeervolle kerkje aan de Koog te Zuid-Scharwoude. Daaraan kan -God zij dank- een besluit van welke kerkenraad dan ook niets veranderen. De hemel zij geprezen dat sindsdien in deze kerk elke maand weer het Evangelie wordt verkondigd, de lofzang klinkt, gebeden opstijgen, en gemeenschap wordt ervaren. Tot eer en prijs van Hem die goedgunstig op ons neerziet. .

Zijn trouw gaat van generatie op generatie. (psalm 100)

Mocht u de Vereniging willen steunen, lees dan dit

Liturgische Werkgroep

De Vereniging tracht kerkdiensten samen te stellen die zowel inhoudelijk als wat vorm betreft verantwoord zijn. Van de instrumentalisten, de solisten, de koren , de organisten, de voorgangers en andere medewerkers wordt verondersteld dat zij het hoogst haalbare zullen bieden.

De zangers oefenen daartoe wekelijks op de maandelijkse Cantatediensten. De instrumentalisten, bijna allen professioneel geschoold, komen in de week vr de Cantatedienst bij elkaar om muziek en zang op elkaar af te stemmen.

De liturgische werkgroep heeft enkele weken voordat de kerkdienst plaatsvindt, een gesprek ten huize van de voorganger. Op dat moment wordt de dienst samengesteld. De bijbelteksten in de Cantate vormen de grondslag voor de meditatie en de te zingen liederen. Voor de uitleg van de Cantate wordt de uitgave van Alfred Drr (geb.1918) geraadpleegd. Ook het in 1908 te Leipzig gedrukte boek J.S.Bach van Albert Schweitzer geeft daarbij veel verheldering over de bedoelingen van Bach.

Liederen komen grotendeels uit het Liedboek 2013 en Gezangen voor Liturgie. Getracht wordt een evenwicht te vinden tussen de protestantse en rooms-katholieke liederen. Dat is niet altijd eenvoudig omdat de r.k. schat aan voor volkszang bruikbare Nederlandstalige liederen qua omvang enerzijds nog niet zo groot is, maar anderzijds omdat die nieuwe liederen dikwijls nog geengemeengoed zijn. Daarbij komt nog dat er binnen het raam van de Cantatediensten gestreefd wordt naar een zekere eenheid van stijl. Daarbij wordt wel geprobeerd het waardevolle uit de liturgische tradities van de verschillende kerken optimaal aan bod te laten komen. De liturgische inbreng van de voorganger wordt gerespecteerd en aangemoedigd.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de vormgeving van het liturgieboekje, waar alle liederen via het muziekprogramma Capella in huisstijl worden opgenomen. De liturgische werkgroep bestaat momenteel uit vier personen:
Andr Martius (rk) te Zuid-Scharwoude, voormalig geestelijk verzorger in een penitentiaire inrichting te Heerhugowaard, Aad de Bruin (nh) te De Weere, voorheen docent Godsdienstpedagogiek en Filosofie/Ethiek, en Jan A. Jong (nh) te Zuid-Scharwoude, zaadhandelaar en organist van de Kooger Kerk.